loader image

Статут

Назва, місцезнаходження товариства

Назва товариства: Україна Форум. Товариство повинно пройти державну реєстрацію, назва товариства після реєстрації: ГО Україна Форум.
Місцезнаходження товариства: м. Берлін

Мета

Мета товариства – підтримка та поширення міжнародного світогляду, толерантності у всіх сферах культури та ідей порозуміння між народами.
Товариство діє з метою втілення своїх цілей та виконання своїх завдань і проводить зокрема наступні заходи та міроприємства:
• Проведеня інформаційних заходів та дискусій у сфері політики, історії, культури та сучасності Української держави;
• Проведеня міжкультурних проектів, театральних вистав, читацьких конференцій, музичних заходів, виставок мистецтва, лекцій, зустрічей, конференцій та екскурсій і інформаційних міроприємств;
• Проведення активного обміну молоді;
• Проведення подорожей в Україну та зустрічей з українцями в Німеччині з метою ближчого знайомства;
• Співпраця з організаціями, що мають податкові пільги, з метою спільного досягнення мети товариства.

Благодійність

Товариство переслідує виключно і безпосередньо благодійні цілі в смислі розділу «Цілі, на які встановлено податкові пільги» Податкового кодексу. Воно діє безкорисливо і не переслідує першочергово власні господарські цілі. Фінансові засоби товариства можуть використовуватися лише на досягнення мети, встановленої в статуті товариства. Члени товариства не можуть отримувати частки від доходів товариства чи інші виплати з фінансових засобів товариства. Ніхто не має права отримувати вигоду за рахунок видатків, що не відповідають цілям і меті товариства, чи яку небудь оплату праці. Члени управи товариства працюють на волонтерських засадах і можуть вимагати лише відшкодування своїх витрат, пов’язаних з їх діяльністю як члена управи. При виході з товариства чи ліквідації товариства члени товариства не мають права на майно товариства чи на їх частку в майні товариства.
Рішення про зміни до статуту, що стосуються цілей та мети товариства, а також їх реалізації, повинні вчасно подаватися у компетентну податкову інспекцію.

Вступ членів товариства

Членом товариства може стати особа, яка досягла 18-літнього віку. Рішення про вступ до товариства приймає управа на основі письмової заяви.

Вихід членів товариства

Член товариства має право в любий момент вийти з товариства на основі письмової заяви, поданої одному з членів управи.

Виключення членів товариства

Член товариства може бути виключеним з товариства у випадку грубого порушення інтересів товариства. Рішення про виключення з товариства приймають загальні збори товариства, для цього необхідна більшість голосів, яка становить 3/4 поданих голосів.

Членські внески

Членські внески встановлюються загальними зборами товариства.

Управа

Управа товариства складається з голови і заступника. Управа обираєтсья загальними зборами на період 3 роки, однак вона залишається діючою після закінчення періоду її повноважень до нових виборів. Кожен член управи уповноважений представляти товариство.

Повноваження управи

Управа уповноважена вирішувати всі справи товариства, які не передані статутом іншому органу товариства. Вона, зокрема, має наступні завдання: підготовка та скликання загальних зборів, а також розробка порядку денного, виконання рішень, прийнятих загальними зборами, розробка та підготовка бюджету, ведення бухгалтерського обліку, підготовка річного звіту, прийняття рішень про вступ до товариства нових членів.

Загальні збори

Звичайні загальні збори скликаються один раз в рік. Позачергові загальні збори скликаються у випадку необхідності з точки зору інтересів товариства або на вимогу п’ятої частини членів товариства згідно письмової заяви з зазначенням мети та обгрунтування такого скликання, поданої до управи товариства. Загальні збори уповноважені вирішувати наступні питання: затвердження бюджету на наступний фінансовий рік, прийняття та затвердження річного звіту управи, надання абсолюторії управі, встановлення членських внесків, вибори та відкликання членів управи, прийняття рішень про внесення змін до статуту та про ліквідацію товариства, прийняття рішень про виключення членів товариства.

Скликання загальних зборів

Загальні збори скликаються головою товариства, за його відсутності заступником голови товариства, шляхом повідомлення звичайним листом. Одночасно надсилається порядок денний загальних зборів, встановлений управою. Термін повідомлення про скликання загальних зборів – 2 тижні. Для дотримання терміну достатньо віддати запрошення на пошту за останньою адресою члена, відомою товариству.

Проведення загальних зборів

Загальні збори проводяться головою товариства, за його відсутності заступником голови товариства; у випадку, якщо заступник також відсутній, обирається голова загальних зборів. Голова загальних зборів призначає секретаря зборів. Рішенням загальних зборів у порядок денний, встановлений управою, можуть вноситися зміни та доповнення. Загальні збори приймають рішення про прийняття пропозицій резолюцій більшістю дійсних поданих голосів. Голоси, які утрималися, вважаються недійсними. Рішення про виключення членів з товариства та про внесення змін до стуту приймаються більшістю голосів, що становить 3/4, для внесення змін про ціль і мету товариства та про ліквідацію товариства більшістю голосів, що становить 9/10 дійсних поданих голосів. Голосування зазвичай відбувається шляхом підняття рук, на вимогу третини присутніх членів, голосування повинно проходити у письмовій формі.

Ведення протоколу загальних зборів

Секретар зборів веде протокол загальних зборів, в який вносяться прийняті рішення із зазначенням місця та часу загальних зборів та результатів голосування. Протокол загальних зборів підписується головою загальних зборів та секретарем.

Ліквідація товариства, використання фінансових засобівТовариство може бути ліквідованим лише за рішенням загальних зборів, прийнятим більшістю голосів, що становить 9/10 дійсних поданих голосів. Голова товариста та заступник голови є спільно уповноваженими ліквідаторами, якщо загальні збори не приймуть іншого рішення. У випадку ліквідації чи скасування товариства або відміни цілей та мети товариства, що підлягають податковим пільгам, наявне майно товариства переходить до землі Берлін, яка
зобов’язана використати його безпосередньо на благодійні чи церковні цілі.

Берлін, 21 листопада 2020 р.
9 членів